Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Razširjeni program – RaP

Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (2018–2021-2023)

ZGIBANKA 2023_2024

Na naši šoli bo tudi v novem šolskem letu potekal poskus in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Celoten poskus se imenuje »Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«.

RaP urniki v letošnjem letu: urniki 1-5urniki 6-9

Poskus zajema:

 • uvajanje prvega tujega jezika (angleščine) kot obveznega predmeta v 1. razred
 • uvajanje drugega tujega jezika (nemščine) kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razred
 • uvajanje in preizkušanje vsebinskih sklopov v okviru razširjenega programa:
  • gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje
  • kultura in tradicija
  • druge vsebine in dejavnosti, ki so povezane z življenjem in delovanjem osnovne šole.

Temeljno načelo poskusa je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Razširjeni program dopušča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev obveznega in razširjenega programa.

V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

Razširjeni program obsega:

 • podaljšano bivanje, ki ga osnovna šola organizira za učence od 1. do 5. razreda, za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali v posebni program, pa šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli;
 • jutranje varstvo za učencev prvega razreda;
 • dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja;
 • dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju;
 • interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev;
 • pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Šola ponudi neobvezne izbirne predmete učencem 1. razreda (pouk prvega tujega jezika), učencem 4., 5. in 6. razreda (pouk drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike) ter učencem 7., 8. in 9. razreda (drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet).

V okviru razširjenega programa se izvaja pouk otroškega in mladinskega pevskega zbora.

Razširjeni program zajema vse dejavnosti, ki potekajo poleg obveznega programa, in sicer so to:

 • dopolnilni in dodatni pouk
 • individualna in skupinska dodatna pomoč
 • jutranje varstvo
 • podaljšano bivanje
 • interesne dejavnosti
 • priprave na tekmovanja
 • neobvezni izbirni predmeti
 • kolesarski izpit
 • pevski zbor

Vse dosedanje dejavnosti in oblike dela bomo ohranili in vključili v zgornje vsebinske sklope. Shema izvajanja se spremeni oz. prilagodi, vključene bodo tudi nove vsebine in ponujene vsem učencem na šoli.

Dodatne ure gibanja bodo ponujene vsem učencem, oddelkom, ostale vsebine iz poskusa pa se bodo prepletale v interesnih dejavnostih in zgoraj naštetih dejavnostih.

Interesne dejavnosti

Šola ponuja interesne dejavnosti, ki se bodo lahko odvijale kontinuirano čez celo šolsko leto ali strnjeno v določenem šolskem obdobju. Potekale bodo v času pred poukom, po pouku obveznih predmetov oz. v podaljšanem bivanju.

Urniki so priloženi na spletni strani. Vsi učenci že na začetku šolskega leta izberejo v določeni uri eno izmed ponujenih dejavnosti, ki jo bodo obiskovali in se urnika držijo.

(Visited 267 times, 1 visits today)
Dostopnost