Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z avtističnimi motnjami; otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; slepi, slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije; otroci z motnjami v duševnem razvoju; gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci.
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (zakon) 

Postopek usmerjanja
Predlog za usmeritev otroka s posebnimi potrebami  pripravljajo komisije za usmerjanje prve stopnje, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo, ter komisija druge stopnje, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Postopek usmerjanja se začne na pisno Zahtevo staršev. Pisni zahtevi je potrebno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo, ki se nanaša na posebne potrebe otroka (mnenja, izvidi).
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči otroku na šoli se določi z ODLOČBO O USMERITVI, podrobnejši način izvajanja pa v INDIVIDUALIZIRANEM PROGRAMU določi strokovna skupina na šoli.
Šola mora otroku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo, zagotoviti pogoje za doseganje optimalnega razvoja.

Učenec s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmeritvi opredeljene  PRILAGODITVE, ki jih v šoli potrebuje ter IZVAJALCE dodatne strokovne pomoči (SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG ALI DEFEKTOLOG, SOCIALNI PEDAGOG, PEDAGOG, PSIHOLOG, LOGOPED; UČITELJ).
Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učna pomoč in svetovalna storitev. 
Strokovni delavci v šoli lahko dodatno strokovno pomoč nudijo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka. Praviloma se izvaja tedensko, vendar skupno število ur ne sme presegati 5 ur tedensko, od tega mora biti vsaj 1 ura svetovalne storitve.

Individualiziran program
V njem strokovna skupina opredeli NAČIN in ORGANIZACIJO izvajanja dodatne strokovne pomoči, cilje in oblike dela, strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije (pripomočki, ponazorila, tabele, opomniki), izvajanje fizične pomoči (stalni/začasni spremljevalec – težje in težko gibalno ovirani otrok, slepi; slabovidni ali z okvaro vidne funkcije otroci z avtistično motnjo, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter dolgotrajno bolni otroci), prehajanje med programi, prilagoditve pri organizaciji, časovni razporeditvi pouka idr.
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi potrebami, pri čemer je treba upoštevati njegovo zrelost in starost.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost