Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Namen in značilnosti projekta
Kulturna šola je projekt, namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Za naziv Kulturna šola lahko kandidirajo šole, ki ustrezajo razpisanim pogojem, navedenim na spletni strani JSKD.

več na : https://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2020/o_kulsola_20.htm

Prvič nam je bil naziv podeljen za obdobje 20182023, saj smo izpolnjevali navedene razpisne pogoje in dosegli ustrezno število točk. Šola  je prejela še  posebno priznanje za doprinos na področju multikulturnega in medetičnega sodelovanja ter zastavo.
V točki o naših pomembnih udejstvovanjih smo med drugim več zapisali o duhovniku, profesorju slovenskega jezika in jezikoslovcu domačinu Franu Metelku, po katerem se imenuje naša šola, njegovem delu in pojasnili, da kot šola sledimo njegovi misli Vse za ljubo slovenščino, ki jo je zapisal in udejanjal.

  • Na šoli se trudimo slediti Metelkovi skrbi za jezik z različnimi dejavnostmi (Metelkov dan kot kulturni dan na šoli v obliki delavnic; Metelkova bralnica –  Noč knjige, šolska knjižnica;  Metelkova počitniška bralna značka – učenci berejo med počitnicami, septembra po pogovoru o prebranem prejmejo Metelkovo bralno priznanje – šolska knjižnica), Metelkove radijske minute, junij, spomin na njegovo rojstvo, šolski radio in šolska knjižnica; šolsko glasilo Metelkova 51;  v šolskem letu 2016/17 sta se  jim  pridružila še likovni in literarni natečaj (poteka od septembra do konca novembra) v okviru projekta Metelkovo pero, in sicer za domačo  šolo, pridružijo pa se jim tudi zunanje šole – okoliške in širše.   
  • Spodbujamo javno nastopanje, zato že vrsto let pripravimo ob dnevu slovenske kulture v začetku decembra deklamatorsko tekmovanje, na katerem se pomeri v deklamaciji poezije ali proze približno 25 deklamatorjev, po oddelčnih predizborih,  v 4 skupinah. Najboljši trije v vsaki skupini prejmejo Metelkovo priznanje, prvouvrščeni pa še knjižno nagrado.

Učence mirno podeželsko okolje spodbuja k ustvarjalnosti, ki jo pod budnim očesom spodbujamo strokovni delavci. Bogati in vzgaja nas glasbeno zborovsko, literarno, likovno,  dramsko področje, kar dokazujejo tako izbirni predmeti kot interesne dejavnosti in povezovalno vključevanje v šolske, državne in mednarodne projekte. Hkrati pa nas spodbuja k še tesnejšemu povezovanju matične in podružnične šole s krajem, občino, društvi, ki zaživi pri pripravi kulturnih prireditev  (Folklora skupina Plamen, Društvo podeželskih žena Škocjan, odrasli pevski zbori) in pri izvedbi projektov  − Unescov projekt   Od pšeničke do potičke …
Učencem ponudimo  kulturne dogodke izven šole (Novo mesto, Ljubljana). Trudili se bomo in še bolj razvijali kulturno dejavnost na matični kot podružnični šoli ter skupaj z učenci in zanje ter  za zaposlene in občane strmeli k odličnosti.

Junija 2023 nam je bil drugič podeljen naziv Kulturna šola, njegovi nosilci smo do 31. 8. 2027.

V obrazložitvi so zapisali, da nas z dopisom

Zaključna prireditev je bila 11. 10. 2023 na OŠ Preserje;  prejeli smo zastavo, ki nas pozdravlja v šolski jedilnici, in priznanje; oboje nam je slovesno izročila vodja OI JSKD Novo mesto ga. Klavdija Kotar na šolski prireditvi ob dnevu državnosti 22. 12. 2023.

Načrti za prihodnje, nekatere že uresničujemo:

  • Še pestrejša ponudba kulturnih vsebin: dramska dejavnost od 1. do 9. razreda, folklorna dejavnost v 1. triletju oz. do 5. razreda, ples, privabiti učence k lutkarstvu in za to usposobiti učitelje mentorje.
  • Udeležba različnih šolskih skupin z mentorji na selekcioniranih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni) z doseganjem vidnejših rezultatov (šolski zbori, gledališka skupina …).
  • Truditi se za kulturno dejavnost na šoli z rdečo nitjo – temo v povezavi z različnimi projekti.
  • Biti še prepoznavnejši v okolju kot jezikovna šola z dejavnostmi, povezanimi z Metelkom  oz.  nadaljevati že začeto.
  • Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja – izobraževanja.
  • V prihodnje z različnimi dejavnostmi v okviru različnih projektov še okrepiti multikulturno in medetično sodelovanje z romskimi učenci in njihovimi starši (sodelovanje romskih učencev na šolskih in izvenšolskih prireditvah  …).
  • Še tesnejše in načrtno kulturno povezovanje in sodelovanje z okoljem – občino, društvi … (varovanje in ohranjanje kulturne dediščine).Povezovalna in usmerjena kulturna dejavnost na POŠ in težnja po dosegu naziva kulturna šola za podružnične šole z odličnostjo na določenem področju.

 Za Kulturno šolo Marinka Cerinšek

(Visited 19 times, 1 visits today)
Dostopnost